การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562


ปรับปรุงข้อมูล : 4/7/2562 10:36:19     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA version 3.0 ในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร์ 2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการบริหารสาธารณะ 3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ 4) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

การตรวจประเมินในครั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.ธัญรดี  ทวีกาญจน์         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้               กรรมการ
  3. อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จันทร์ทะเล         มหวิทยาลัยแม่โจ้                กรรมการ

คณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา และได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร และเยี่ยมชมหน่วยงานสนับสนุนเช่น หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำในการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามของเกณฑ์ Asean Univesity Network (AUN) 

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

16/9/2562 9:02:02
8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์

16/9/2562 8:59:13
75

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12/7/2562 12:09:19
78

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

4/7/2562 10:36:19
110

โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

21/6/2562 18:14:55
119

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41

8/6/2562 21:02:33
114

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

8/6/2562 20:21:35
106

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562

7/6/2562 11:09:29
76

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ในส่วนของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

6/6/2562 16:23:22
111

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ แสดงความยินดีกับ Mrs.Wang Jing นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ที่สอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

6/6/2562 16:02:26
105