วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41


ปรับปรุงข้อมูล : 8/6/2562 21:02:33     ที่มา : วิทยาลัยบริหารศาสตร์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 114

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ อันเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งที่ 41  ประจำปีการศึกษา 2560-2561  

โดยในครั้งนี้ มีศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย ดังนี้

ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ราย
1.ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร
2.นายทวารัฐ สูตะบุตร  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
3.นายยุทธพงศ์ จีรประภาพงศ์  ประธานกรรมการ เครือ วีพีเอฟ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4.Mr. Chi-Chang Tsai รองประธานสภานิติบัณณัติแห่งชาติ ประเภทสภาเดียว ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แสวง ภูศิริ  เจ้าของศูนย์เรียนรู้ครูขวัญศิษย์เศรษฐกิจพอเพียง จ.ตรัง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชสวน
6.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม  ประธานคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
7.นายสุรศักดิ์ จโนภาษ ที่ปรึกษาแผนกพระราชอุทยาน พระที่นั่งอัมพรสถาน, วังศุโขทัย, วังทวีวัฒนา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพืชสวน

ผู้ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย 
1.นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ รัฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
2.นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธำรง  เจ้าของกิจการริมน้ำรีสอร์ท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการ
3.นายสราวุฒิ สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4.นางสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น

ผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี  2561 จำนวน  7 ราย 
1.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์                              ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 19 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทรงวุฒิ เพ็ชรประดับ    ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 31   กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยด้านพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน (สวก.)
3.นายเจนศิลป์ เจริญบวรศักดิ์                           ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 38  ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร
4.นายพงษ์ศักดิ์ พิมานพรหม                            ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 44  ประธานกรรมการ บริษัทพังงาคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
5.นายมนตรี วงษ์สวรรค์                                   ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 49  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขต      บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงใหม่ 3
6.นายเสรี พันธ์ลิมา                                         ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 51  ประธานที่ปรึกษาชมรมแม่โจ้เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
7.นายมงคล การดี                                           ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 53 ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจสันป่าข่อยเชียงใหม

ข่าวล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

16/9/2562 9:02:02
8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1038 วุฒิปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์

16/9/2562 8:59:13
75

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

12/7/2562 12:09:19
78

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยาลัยบริหารศาสตร์ วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562

4/7/2562 10:36:19
110

โครงการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

21/6/2562 18:14:55
120

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี แก่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ครั้งที่ 41

8/6/2562 21:02:33
115

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

8/6/2562 20:21:35
107

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "Integrated Strategic Planning of Ministry of Agriculture and Forests on Rural-Urban Migration in Trashigang, BHUTAN" วันที่ 10 มิถุนายน 2562

7/6/2562 11:09:29
77

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 ในส่วนของวิทยาลัยบริหารศาสตร์

6/6/2562 16:23:22
111

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ แสดงความยินดีกับ Mrs.Wang Jing นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารศาสตร์ที่สอบดุษฎีนิพนธ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562

6/6/2562 16:02:26
105