ดร.นพวรรณ บุญธรรม

อาจารย์

อีเมล์ E-mail noppawan@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

ดร.วันชาติ นภาศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อีเมล์ wunchart@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

ดร.ชัยวัชน์ หน่อรัตน์

อาจารย์

อีเมล์ Chaiwat_n@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

ดร.ชมชวน บุญระหงษ์

อาจารย์

อีเมล์ chomchuan@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

พันตำรวจโท ดร.พัชรพงษ์ อัครเมธากุล

นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์

อีเมล์ patcharaphong_ak@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

นางปรัญญินี พงษ์พานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ parunyin@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -