นาง นิตยา ไพยารมณ์

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

อีเมล์ nittaya.p@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875543