นาย มณเฑียร คำใจ

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

อีเมล์ montien@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875541

นาย กฤษดา ผาภูมิ

นักวิชาการพัสดุ

อีเมล์ kridsada@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875542

น.ส. อุบล เจริญนวกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

อีเมล์ ubon@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875541

นาย สามารถ ชุ่มใจ

นักวิชาการพัสดุ

อีเมล์ Samart_c@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875542