นายภิมุข รอยไทย

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

อีเมล์ pimook@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540

น.ส.ภัคสุณีย์ ดวงงา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อีเมล์ paksunee@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540

นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย

วิศวกรไฟฟ้า

อีเมล์ pakorn_s@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540

ส.ต.สมจิตร์ พรหมมา

พนักงานขับเครื่องจักรกล

อีเมล์ somjitp@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540

นายเรืองฤทธิ์ ตันสุวรรณ

วิศวกร

อีเมล์ Ruerngrit@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540

นางชรัตน์ฎา ทองบ่อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อีเมล์ charatda@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875548

นายอุทัย พรมชนะ

พนักงานบริการ

อีเมล์ uthai_p@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540

นาย วีระยุทธ์ ชัยคำเพ็ญ

พนักงานขับรถยนต์

อีเมล์ weerayut_c@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 053-875540