ผศ.ดร. สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

อีเมล์ suriyajaras@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0831456928

ผศ.ดร. ธรรมพร ตันตรา

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

อีเมล์ thammaporn@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 5548

ผศ.ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อีเมล์ sathaporn_s@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0815309785

อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อีเมล์ non@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ

ผู้ช่วยคณบดี

อีเมล์ suchada_s@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี

ผู้ช่วยคณบดี

อีเมล์ pit@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0-5387-5568

นางอรทัย ใจป้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

อีเมล์ jaipor@mju.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ -