ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้