ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลฯ

ตามประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อรับการจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ในพื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน และพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามลิงค์ประกาศดังนี้
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDY4NzYw&method=inline

ข่าวสารประชาสัมพันธ์อื่นๆ
News

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ทุนโครงการทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยบริหารศาสตร์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไว