ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

ให้การต้อนรับ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด การส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกและพื้นที่กลางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ การประชุมครั้งนี้ เป็นผลมาจากกระบวนการและองค์ความรู้จากการวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูง ณ อำเภอกัลยานิวัฒนา ของ อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์และคณะ โดยได้นำมาพัฒนาเป็นการกำหนดนโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะทำงาน สกสว. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบนพื้นที่สูงอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

โครงการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์กราดยิง Active Shooter

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ และการฝึกปฏิบ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา

ได้จัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 12/2566 ขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์

โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกั