วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย

โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชอาหารปลอกภัยพื้นที่ตำบลหนองแหย่ง เกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับองค์ภาคีเครือข่าย นายอำเภอสันทราย นายกเทศบาลหนองแหย่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส) ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษบ้านดง เกษตรอำเภอสันทรายเจริญชัย สภาเกษตรกร กำนัน ตำบล หนองแหย่งช่วยกันพัฒนา ชุมชน ท้องถิ่น ในด้าน เกษตรกรรมไร้สารพิษ อาหารสุขภาพ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย เศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดการเจ็บป่วย

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

โครงการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์กราดยิง Active Shooter

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ และการฝึกปฏิบ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา

ได้จัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 12/2566 ขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์

โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกั