ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์

พร้อมด้วยคณะทีมวิจัยโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอยม่อนแจ่ม นำนักวิชาการหลากหลายศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนแม่บทพัฒนาเมืองม่อนแจ่ม “ม่อนแจ่มเมืองใหม่ในความคิด: ว่าด้วยการปฏิบัติการของความรู้และพลังกลไกการขับเคลื่อน” โดยมีนายอำเภอแม่ริม รองนายกเทศบาลตำบลแม่แรม กลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เยาวชนและชาวบ้าน ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาตามประเด็นสำคัญร่วมกัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ม่อนวิวงาม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโครงการเสวนาประเด็น การเมืองสีเขียว การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา