ผู้แทนจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมต้อนรับ Professor Yung-Hsiang Ying (Frank) รองอธิการบดี

และ Dr. Yan-Nan Hu คณบดี School of Continuing Education จาก National Taiwan Normal University (NTNU)
The representative of the School of Administrative Studies, Maejo University attended a meeting with Professor Yung-Hsiang Ying (Frank), Executive Vice President, and Dr. Yan-Nan Hu, Dean of the School of Continuing Education from National Taiwan Normal University, Republic of China (Taiwan).

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโครงการเสวนาประเด็น การเมืองสีเขียว การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา