โครงการทำแนวกันไฟ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ม.2 ประจำปี 2566

ตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โดย อาจารย์กฤษตธี สุนันตา อาจราย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดทำโครงการสร้างแนวกันไฟป่าและฝายชะลอน้ำ อาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้นักศึกษาในรายวิชา รป214 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรายวิชา กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าและฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนบ้านดงป่ากอ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จิตวิทยาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดโครงการเสวนาประเด็น การเมืองสีเขียว การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนา