Voice of SAS Staff

Workshop on Driving SAS forward from the Voice of SAS Staff and Meet the Executives

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัด Workshop on  Driving SAS forward from the Voice of SAS Staff เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านบริหารองค์การ อีกทั้งได้ดำเนินกิจกรรม Meet the Executives เพื่อรับฟังแนวนโยบายการดำเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งรอบวาระใหม่  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ My Backyard Garden ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

ผู้แทนจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมต้อนรับ Professor Yung-Hsiang Ying (Frank) รองอธิการบดี

ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์

พร้อมด้วยคณะทีมวิจัยโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการทำแนวกันไฟ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ม.2 ประจำปี 2566

ตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจ