งานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2565

ประเพณีบุญสิงห์ไพร เป็นประเพณีการหลอมรวมจิตใจ

ของชาวสิงห์ไพรแม่โจ้ ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ทำให้เกิดความรัก ความสมัคคี และเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รวมไปถึงอัตลักษณ์ของชางสิงห์ไพรแม่โจ้ ในช่วงเช้ามีกิจกรรม ร่วมจิตรวมใจชาวสิงห์ไพร ร่วมพิธีทำบุญประจำปีของวิทยาลัย พิธีมอบเหรียญเรียนดีแก่นักศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีไหว้ครู พิธีกินอ้อ และในช่วงค่ำ ประกายแสงภายใน ผูกด้วยจิต พันด้วยใจ สู่ค่ำคืนแห่งพี่น้องผองเรา เหล่า “สิงห์ไพร”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่ามมา 

ภาพข่าวกิจกรรมอื่นๆ
Events

ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ