ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 กันยายน 2566

เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 กันยายน 2566

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ภายในอาคาร

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 กันยายน 2566

ร่วมกับเครือข่ายวิชาการ จัดงานประชุมวิชาการ

อ่านต่อ »

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
21 กันยายน 2566

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ ได้จัดโครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมสุขภาพชุมชน” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสุขภาพครบวงจร ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

อ่านต่อ »

งานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2566
7 สิงหาคม 2566

ประเพณีบุญสิงห์ไพร เป็นประเพณีการหลอมรวมจิตใจ

อ่านต่อ »

ผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์
26 กรกฎาคม 2566

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ พร้อมโดย นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์
25 กรกฎาคม 2566

นำโดย รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

อ่านต่อ »

ผู้แทนวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 กรกฎาคม 2566

โดยมี อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า
24 กรกฎาคม 2566

มูลนิธิเชียงใหม่คนละไม้คนละมือ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ »