ผู้แทนจากวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 มีนาคม 2566

ร่วมต้อนรับ Professor Yung-Hsiang Ying (Frank) รองอธิการบดี

อ่านต่อ »

ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดี วิทยาลัยบริหารศาสตร์
20 มีนาคม 2566

พร้อมด้วยคณะทีมวิจัยโครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

อ่านต่อ »

โครงการทำแนวกันไฟ บ้านโพธิ์ทองเจริญ ม.2 ประจำปี 2566
7 มีนาคม 2566

ตามที่วิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

อ่านต่อ »

โครงการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน
7 มีนาคม 2566

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข

อ่านต่อ »

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มีนาคม 2566

คว้ารางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 กุมภาพันธ์ 2566

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

อ่านต่อ »

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์
23 กุมภาพันธ์ 2566

ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

อ่านต่อ »

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาวิทยาบริหารศาสตร์
20 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564-2565 ในวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ นำโดย คณบดี รองคณบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
18 กุมภาพันธ์ 2566

มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 2564-2565 (ครั้งที่ 45)

อ่านต่อ »