วิทยาลัยบริหารศาสตร์
11 พฤษภาคม 2565

โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้และอาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 พฤษภาคม 2565

เข้าร่วมงาน งาน บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์จัดโครงการ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
29 เมษายน 2565

รดน้ำดำหัว สูมาลาโทษ วิถีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

อ่านต่อ »

บุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์
26 เมษายน 2565

ร่วมดำหัวขอพรท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 6
25 เมษายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
25 เมษายน 2565

คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักคณบดี หัวหน้างาน

อ่านต่อ »

อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
25 เมษายน 2565

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อ »

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ คว้าเหรียญทอง
18 เมษายน 2565

ในการแข่งขัน HATYAI EXTREME FESTIVAL 2022

อ่านต่อ »

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง
17 มีนาคม 2565

ในการแข่งขัน การกีฬาแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ »