โครงการฝึกปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์กราดยิง Active Shooter
1 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรเมื่อเกิดสถานการณ์กราดยิง (Active Shooter)

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทางการศึกษา
27 พฤศจิกายน 2566

ได้จัดกิจกรรม ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง ปีที่ 12/2566 ขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ »

คณะผู้บริหารวิทยาลัยบริหารศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2566

โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ และ นางอรทัย ใจป้อ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม สืบฮีตโตยฮอยลอยกระทงวิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ ประจำปี 2566
27 พฤศจิกายน 2566

สืบฮีต สานฮอย แอ่ว กอย กิ๋น เล่น ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ »

ร่วมบุญงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2566

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์

อ่านต่อ »

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยบริหารศาสตร์
22 พฤศจิกายน 2566

จัดโครงการ สืบสานประเพณียี่เป็ง ล่องสะเปาจาวสิงห์ไพร

อ่านต่อ »

นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จำนน 4 ราย เดินทางไปถึงประเทศไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ณ Fo Guang University โดยจะได้แลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

อ่านต่อ »

อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ สถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน

อ่านต่อ »

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
22 พฤศจิกายน 2566

เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในหัวข้อ สถานการณ์ของประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน

อ่านต่อ »