พันธกิจ

 

1. 63-65 (1)  จัดการศึกษาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย

                      และการบริหารกิจการสังคม

2. 63-65 (2) ผลิตผลงานวิจัยด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ

                       กฎหมายและการบริหารกิจการสังคม

3. 63-65 (3) บริการวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ

                       กฎหมายและการบริหารกิจการสังคม

4. 63-65 (4) ผลิตผลงานวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหารรัฐกิจ

                       กฎหมายและการบริหารกิจการสังคม

5. 63-65 (5) ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภุมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์

                       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. 63-65 (6) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

                       กับองค์การการศึกษาและองค์การที่มีบทบาทในการบริหารเพื่อ

                       สาธารณะ

7. 63-65 (7) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ตามแนวทาง

                       การบริหารภาครัฐแนวใหม่